Thought Field therapy FAQ, Veel gestelde vragen over TFT

De Thought Field Therapy FAQ met vragen over TFT en de therapie is uiteraard niet uitputtend. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt me gerust benaderen. Dit kan via het invulformulier of via telefoon, whatsapp.

Zijn er risico’s aan een behandeling met TFT?

Nee, aan een TFT-behandeling uitgevoerd door een vakbekwame therapeut zijn er tot nog toe, na meer dan duizenden behandelingen uitgevoerd in de VS en nog meer wereldwijd, geen risico’s bekend. Wel kan met de spiertest van de Causal Diagnostics de fysiek eventueel te zwaar belast worden. Er wordt van tevoren gevraagd of een cliënt klachten heeft aan bijvoorbeeld de arm. Verder wordt er voor de spiertest een geringe kracht uitgeoefend.
Met TFT causal diagnostics wordt gezocht naar de code van de op te lossen klacht. Als de code niet wordt gevonden, blijft de situatie zoals die is in stand. Wordt de code gevonden, dan wordt de klacht positief, meestal radicaal, beïnvloedt.
Met Voice Technology worden de punten uit de stem van de cliënt gehaald. De Cliënt brengt dan zelf op verschillende plaatsen van het lichaam energie in door te tappen met twee vingers. De belasting op het lichaam door de diagnose is er met Voice Technolgy niet, en door het tappen is de belasting minimaal.

Risico's

Thought Field Therapy FAQ: Wordt ik aangeraakt tijdens TFT?

Met Voice Technology (VT) wordt u niet aangeraakt. Ik haal de punten uit uw stem, dit heb ik geleerd en het is een vaardigheid. Bij Causal Diagnostics wordt via de armtest de benodigde punten gevonden. Voordat ik Voice Technology vaardigheden had, deed ik de armtest met de cliënten terwijl ze in trance waren. Dit ging heel goed, echter met Voice Techology verloopt het diagnosticeren van de behandelpunten veel sneller. Bij de behandeling van Individuele Energetische Toxines kan het wel eens zijn dat de cliënt zelf wil ervaren hoe bijvoorbeeld een product invloed heeft op de arm test. Als de arm bij de pols wordt aangeraakt dan vraag ik eerst toestemming. Dat is standaard. De voorkeur bij TFT op dit moment is Voice Technology waarbij de behandelpunten uit de stem worden gehaald.

 

Ik ben zo snel van die klacht af. Had ik eigenlijk wel een klacht?

Doordat de behandeling zo snel verloopt, is een kleine groep mensen geneigd om te accepteren dat het werkt. Merkwaardig genoeg vergeten ze dan dat er een probleem was en dat na de behandeling er blijkbaar geen probleem meer is. Dit is een onderkend gegeven en wordt het ‘Apex’ probleem genoemd. Een van de redenen is dat de meeste mensen langdurig en alleen maar hebben gehoord dat therapie langzaam doorwerkt, lang duurt enz. Met andere woorden mensen zijn opgevoed met die gedachte en een herzien van een standpunt kost tijd en is voor enkele mensen niet mogelijk of aanvaardbaar. Het ‘Apex’ probleem heeft te maken met gebrek aan kennis of informatie en de psychische mogelijkheid van standpunt te kunnen wijzigen. Het tweede inzicht bij het Apex probleem is dat mensen flexibel zijn als ze op de top (apex) van hun kunnen functioneren. En als ze met een probleem binnen komen zijn mensen dat vaak niet. Hierdoor is hun psychische flexibiliteit vermindert en is een snelle radicale wijziging van het probleem lastig te accepteren, ook al ervaren ze het zelf!
Ervaringen van cliënten laat zien dat voordat de behandeling begint de klachten (bijvoorbeeld angst) eenvoudig zijn op te roepen en dat na de eenvoudige behandeling het oproepen van de klacht (bijvoorbeeld angst) niet meer gaat. Er is dan tijdens de behandeling iets veranderd. Ervaringen van therapeuten elders op de wereld laat zien dat deze wijzigingen voor de meeste mensen blijvend zijn.

 

Thought Field Therapy: Is het resultaat van TFT blijvend?

Het resultaat van TFT is het resultaat op dit moment. In analogie: als iemand een been heeft gebroken en het been is genezen dan is dat geen garantie dat het been niet weer zal breken. Dit kan altijd op een later moment nog eens gebeuren. Hoewel de meeste behandelingen langdurig resultaat opleveren zijn er ook cliënten die na een behandeling de klacht terugkrijgen. Meestal zijn er dan toxische stoffen bij betrokken zoals die vrijkomen bij bijvoorbeeld het roken van sigaretten. Toxische stoffen kunnen de negatieve bijwerking hebben de verdwenen klacht weer op te roepen. Ook kan het zijn dat een cliënt na de behandeling op een later tijdstip een zeer stressvolle gebeurtenis ondergaat. Dit en het verhaal van de toxische stoffen gebeurt echter bij een klein percentage mensen. In een diagnose kan dan de oorzaak opgespoord worden en de behandeling worden herhaald.

 

Ik wil mijn prestaties verbeteren. Kan dit met TFT?

Ja. Als er ‘een blokkade in de prestaties’ worden ervaren. Dingen lukken minder of iemand komt tegen een dood punt aan, ja dan Thought Field Theraoy uitkomst bieden. In die situaties kan met TFT de oorzaak worden opgespoord en worden behandeld. Dit kan iemand dan helpen de prestatie te verbeteren, dat dooie punt te doorbreken en een niveau hoger gaan. Dus sporters en mensen die een prestatie willen neerzetten kunnen barrières doorbreken met Thought Field Therapy.

Prestaties verbeteren

Thought Field Therapy FAQ: Dien ik over het probleem te praten?

Nee, in principe is dat niet nodig. Voor de beste therapeutische aanpak is het zeer zeker beter om over het psychisch emotionele probleem te praten. Bijvoorbeeld bij schuld of schaamtegevoelens kan de cliënt dit wellicht niet. De cliënt kan na de behandeling vinden dat er wel over gesproken kan worden om bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen. 
Als iemand een diagnose binnen de psychopathologie heeft gekregen is het ten zeerste aan te raden dit te melden binnen het voorgesprek. Bij mensen met een psychopathologische diagnose kan het soms onvoorspelbaar zijn hoe er wordt gereageerd. Dit is geen effect van de Thought Field Therapy, echter een reactie vanuit de psychopathlogie.  Dit komt doordat TFT de eigenschap heeft: het werkt, of het werkt niet, het heeft effect of niet. De acceptatie van een gerealiseerd merkbaar effect en de ruimte die dit dan bied, is iets anders. Voor mensen met een psychopathologie kan het soms nodig zijn een behandeling met TFT uit te voeren worden onder supervisie van een behandelend arts. Ook bij een zware depressie is uitvoering en begeleiding van de cliënt onder supervisie van een (huis)arts of instantie noodzakelijk vanwege bekende redenen.

 

Kan TFT mij helpen met mijn verslaving?

Ja, het is gebleken dat TFT effectief kan zijn bij verslavingen zoals roken, alcohol, snoepen en ook de zwaardere verslavingen zoals eetverslavingen en drugs. Bij drugverslavingen is het goed om dit in overleg met en supervisie van een instantie uit te voeren in het kader van een ruimer opgezette behandeling.
Voor 'Stoppen met roken' kan als het een gewoonte is, volstaan worden door een intake aan te gaan en een afspraak te maken voor de Q-day. Op de dag zelf komt men binnen, waarbij er vanaf moment van slapen tot binnenkomst niet gerookt is. En de rookwaar wordt mee naar binnen genomen! Het lijkt misschien spannend, echter de 'zin in de rookwaar' en daarna de 'verslavende componenten van de rookwaar' worden aangepakt, evenals nog een paar andere zaken. De zin in de sigaret neemt tijdens de behandeling meestal heel snel af. Is het geen gewoonte dan komen er nog andere dingen bij kijken. Dit wordt in de intake besproken.

 

Thought Field Therapy FAQ: Van wie komt TFT eigenlijk?

De grondlegger en ontwikkelaar van Thought Field Therapy is Roger J. Callahan Ph.D. Een klinisch psycholoog in de Verenigde Staten van Amerika met een ruime staat van dienst die ruim 30 jaar geleden stuitte op een radicale genezing van een patiënt met een fobie voor water. Hij onderkende de snelle genezing van de fobie en het belang hiervan en ontwikkelde gedurende tientallen jaren deze opmerkelijke therapie. Hij schreef diverse boeken over TFT.  Hij bereikte, volgens eigen zeggen, met Voice Technology® een succes score van 99% voor een aantal psychische problemen. 
Nu TFT causal diagnostics op een globale schaal beschikbaar is, zijn er meerdere mensen die TFT en daarvan afgeleide technieken verder ontwikkelen.

 

Wordt TFT verder ontwikkeld?

Ja, op meerdere plaatsen in de wereld wordt TFT toegepast en de ervaring met TFT neemt toe. Net zoals het aantal toepassingsgebieden van TFT. Er is ook steeds meer onderzoek naar de precieze werking waardoor ook de theorievorming (hypotheses) steeds meer onderlegd worden.

 

Hoort TFT wel bij hypnotherapie?

Hier zijn verschillende meningen over. Binnen TFT is het essentieel om ‘in te tunen’ op het probleem. Met andere woorden te focussen op het probleem. Focus is een van de gebruikte elementen binnen hypnotherapie en wekt in de regel trance op. Verder maakt TFT gebruik van een gedachteveld. In een wijder perspectief kan dat gedachteveld gezien worden als een deel van het onbewuste en daarmee hoort TFT binnen het aandachtsveld van de hypnotherapie en de psychodynamische therapie. TFT is overigens ook binnen andere therapeutische technieken en stromingen in te passen en wordt bijvoorbeeld in de VS van Amerika ook binnen andere disciplines van de gezondheidszorg toegepast.

Vergoeding

Vergoeding van de kosten door uw verzekeraar

Ik ben als hypnotherapeut lid van de NBVH  (Nederlandse beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, lidnr. 04093). De NBVH is erkend door een groot aantal zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de kosten van de behandeling kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Klik hier voor de benodigde gegevens.

 

Heb ik een doorverwijzing van de huisarts nodig?

Nee, een doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig.

 

Thought Field Therapy FAQ: In what languages can I have therapy?

If you speak English we possibly can be of assistance.
Wenn Sie Deutsch reden, can Ich Ihnen behilflich sein.

Thought Field Therapy FAQ