Breadcrumbs

Betalingsvoorwaarden
Effeta praktijk voor haptotherapie

consult c.q. sessie

1. De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.

3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 80,-.

Haptotherapie

In onze cultuur leven we vooral vanuit onze verstandelijke vermogens. Als kind wordt ons al geleerd niet meer tastend (hapto in het Grieks) de wereld te verkennen. Stil zitten en de cognitieve vermogens ontwikkelen in plaats van aanraken en aangeraakt worden. Leren omgaan met en vertrouwen op gevoel en emotie, of op intuïtie en innerlijk weten, wordt niet geleerd. Het raakt zelfs ondergewaardeerd.
Reagerend vanuit ingeslepen reactiepatronen kun je als volwassene op een gegeven moment in de knoop raken met jezelf en in relaties. Of je kunt niet echt het antwoord vinden op je levens- en zingevingsvragen.
Haptotherapie gaat terug naar de basis van het voelen om van daar uit verder je eigen ontwikkelingspad te kunnen gaan. Door balans te vinden tussen gevoel en verstand wordt een bewustwordingsproces in gang gezet. Welke beweging voel je van binnen en hoe komt die beweging naar buiten? Dit kan leiden tot inzicht en persoonlijke groei.
Als gevoel en verstand in de mens weer samen komen, wordt het denken gevoed door het voelen en het voelen door het denken.

Een mens is een denkend, voelend en handelend wezen. Door middel van haptotherapie leer je in contact te komen met je gevoel, en je bewust te worden van de dieper in het lichaam opgeslagen gevoelens en emoties. Het doel is dat je gaat vertrouwen op je gevoel en de signalen van je lichaam. Zodoende herstel je de eenheid van lichaam en geest. Je komt weer in contact met jezelf. 
Het bewust maken van je gevoelens is het uitgangspunt. Uiteraard is een gesprek om achterliggende oorzaken helder te krijgen onderdeel van de therapie. Patronen in je leven (vaak al vanuit de jeugd), zoals je denkt, voelt en handelt, zijn voelbaar -ervaarbaar- te maken aan en in het lichaam. Bijvoorbeeld het stellen van grenzen, het gaan staan voor jezelf of het in je hoofd zitten worden voelbaar voor jezelf door de directe aanraking. Zo word je bewust gemaakt van deze patronen en leert je lichaam nieuwe mogelijkheden van reageren. Dit activeert het lichaamsbesef en daarmee je zelfbesef. De omgang met jezelf en met anderen zal veranderen. Je luistert beter naar jezelf en je kunt je beter uiten. Oftewel: je durft meer jezelf te zijn, degene die je in wezen bent.

GZ-Haptotherapeut

Tel. 06 - 22764881 Yolanda Martens

Vereniging van Haptotherapeuten VVH lid-nr. 392A
Ziektekostenverzekeraars AGB code: 90030464, Praktijkcode 90009391
Kamer van Koophandel registratie  14068092

Mevrouw Yolanda Martens-van Gerve is GZ-haptotherapeute, BIG geregistreerd fysiotherapeute, meditatie begeleidster, Zen-beoefenaar. Zij is als Nederlands fysiotherapeute haar loopbaan begonnen in 1984 in Zwitserland en vanaf 1991 weer werkzaam in Nederland, sinds 1999 werkzaam als haptotherapeute.
Het is voor haar een uitdaging mensen in contact te brengen met hun innerlijke kern zodat ze dit ook steeds meer in hun leven kunnen uitstralen. Zelf is zij bezig zich verder te verdiepen op de weg van innerlijke ontwikkeling op basis van innerlijk weten, de kennis van het hart (gnosis).
Naast therapie uitoefening heeft zij ruime ervaring in het geven van trainingen en opleidingen en het werken met groepen.
Mevrouw Martens - van Gerve is geregistreerd A-lid bij de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten). Tevens is zij als fysiotherapeute KNGF geregistreerd.

Veel gestelde vragen over haptotherapie

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding?

Een veel gehoorde vraag is 'Doet u ook zwangerschapsbegeleiding?' Nee, de haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een andere opleiding (een specialisatie binnen de haptonomie).  Bij de Vereniging van haptonomische zwangerschapsbegeleiders de VHZB kunt u navraag doen voor haptonomische zwangerschapsbegeleiding bij u in de buurt.

 

Vergoeding van de kosten door uw verzekeraar

Onze GZ-haptotherapeute is lid van de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten, lidnr 392A). De VVH is erkend door een groot aantal zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de kosten van de behandeling kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De volgende codes zijn wellicht nodig om te vermelden: AGB code: 90030464 en Praktijkcode 90009391. KvK nr. 14068092.

 

Heb ik een doorverwijzing van de huisarts nodig?

Nee, een  doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig.

 

In what languages can I have therapy?

If you speak Dutch, English or German we possibly can be of assistance.

 

Haptotherapie kan helpen bij:

Haptotherapie kan helpen bij:

 • klachten van stress, overspannenheid, burn-out en de voorkoming hiervan
 • overbelasting, zowel lichamelijk als geestelijk
 • psychosomatische klachten
 • moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens
 • het gevoel hebben in de knoop te zitten met jezelf
 • vragen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling
 • levens- en zingevingvragen

Vergoeding

Haptotherapie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering onder “alternatieve geneeswijze” of “beweegzorg”.

Een haptotherapie sessie duurt een uur, en de kosten zijn euro 80,-.

De betalingsvoorwaarden kunt u hier inzien.

Zie voor vergoeding van de behandelingen door de verschillende zorgverzekeraars ook www.haptotherapeuten-vvh.nl

De GZ-haptotherapeute is lid van de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten, lidnr 392A). De VVH is erkend door een groot aantal zorgverzekeraars. Voor vergoeding van de kosten van de behandeling kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De volgende codes zijn wellicht nodig om te vermelden: AGB code: 90030464 en Praktijkcode 90009391

 

Eclectisch werken

Binnen therapie en coaching maak ik tevens gebruik van:

 • Het methodisch werken met de transcendente (de persoonlijkheid overstijgende) functie van lichaamstaal en intonatie.
  Als je iets vertelt, druk je je uit in woorden, maar vooral (onbewust) in lichaamstaal en intonatie (het timbre en de toon van je stem). Je lichaamstaal bestaat uit gebaren, bewegingen, houdingen. Aan deze bewegingen is te zien met welke bezieling je spreekt. En aan je stem is dit te horen. Bijvoorbeeld spreken over een probleem uit zich in kleine, wat geremd uitziende bewegingen. Het vrij en bezield spreken over je droomwens uit zich in ruime bewegingen, als het ware van binnen uit. Door stil te staan bij deze gebaren, bewegingen en houdingen, door ze opnieuw te beleven, kun je tijdens het bewegingstraject je bewust worden van deze bezieling en van de beperking van je bezieling. Met invoelende begeleiding kun je veranderingen in je bewegingsvrijheid aanbrengen om je bezieling weer te vinden en daarmee de richting van de oplossing van je probleem.
 • Opstellingen in één-op-één situaties.
  Tijdens de behandeling kan blijken dat het gezin waar je uit komt (het familiesysteem) of de organisatie waar je werkt, een grote rol speelt. In dat geval kunnen we ter verheldering van het probleem een (deel)opstelling maken met voorwerpen op tafel (of  vlakken in de ruimte) of mijzelf als plaatsvervanger(s) van bijvoorbeeld de familie c.q. een familielid, collega of eigenschap. Onderliggende krachten en verstrikkingen kunnen dan aan het licht komen. Door verandering van de posities in de opstelling, erkenning van de nieuwe positie en zinnen die de ziel raken kunnen de verstrikkingen ontbonden worden en kan de (liefdes)energie weer gaan stromen.
 • Neurolinguïstisch programmeren (NLP).
  Door de technieken van het NLP krijg je inzicht in de communicatie met jezelf en met anderen. Je wordt je bewust van denkpatronen en overtuigingen van jezelf en die van anderen. Door contact te maken met de in je onbewuste opgeslagen informatie, kan naar oplossingen gezocht worden om deze (beperkende) patronen te veranderen.
 • Meditatietechnieken.
  Meditatie veroorzaakt een diepe ontspanning. Een staat van zijn, waarin je door de stilte in contact kunt komen met je innerlijke zelf. Je wordt je meer bewust van je zelf.
  Voorbeelden zijn lichaamsbewustwording, ademtechnieken en technieken uit de Zen meditatie.
veel gestelde vragen (faq)
Aantal artikelen:
1
Haptotherapie
Aantal artikelen:
2